Podmienky ochrany osobných údajov

Súhlasím, aby spoločnosť HI SERVIS spol. s r.o. so sídlom:

Ľ. Štúra 15,
934 01 Levice,
DIČ: 2120566789,
IČ DPH: SK2120566789,
IČO: 51020092

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 43838/N ako zhotoviteľ (ďalej len “Zhotoviteľ”) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvala a uchovávala moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu (ďalej len “Osobné údaje”) na účely marketingu, cenových ponúk, projektových dokumentácií a realizácií stavieb a ich komunikovania prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom.

Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať zavolaním alebo zaslaním emailu na emailovú adresu. Súhlas zaniká dňom podpisu Zmluvy o dielo  medzi mnou a spoločnosťou HI SERVIS spol. s r. o..

Potvrdzujem, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia tohto súhlasu, o svojich právach pri spracúvaní Osobných údajov a o tom, že moje Osobné údaje sú pravdivé, úplné a presné.

Dohodnite si obhliadku pozemkov a postavených domov

Zavolajte nám: ++421 907 129 398